เกี่ยวกับเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย พิทักษ์ ท็อปการ์ด จำกัด

PITAK TOPGUARD CO., LTD.


ประวัติความเป็นมา (History)

บริษัท รักษาความปลอดภัย พิทักษ์ ท็อปการ์ด จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2540 ในชื่อว่า “ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทักษ์ท็อปการ์ด” ต่อมาเมื่อปี 2557 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พิทักษ์ท็อปการ์ด จำกัด และต่อมาได้แปรสภาพเป็น “บริษัท รักษาความปลอดภัย พิทักษ์ท็อปการ์ด จำกัด” ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ปี 2558 เพื่อให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย สถานที่ บุคคล ตลอดจนทรัพย์สินของทางราชการและเอกชนทั่วไป การดำเนินการจัดตั้งดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายฝ่าย และคณะเจ้าหน้าที่บริหารงานของ บริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ และผ่านการอบรมการวางแผนงานและการกำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2517 มาแล้วทั้งสิ้น จึงเป็นที่น่าเชื่อมั่นว่า หาก บริษัท ได้เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ ในงานเกี่ยวกับการพิทักษ์รักษาอาคารสถานที่ ทรัพย์สินและกิจการของท่านแล้ว จะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นเลิศในการให้บริการงานด้านการรักษาความปลอดภัย ที่ได้รวบรวมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับงานด้านการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาควบคุมและบริหารจัดการระบบงานรักษาความปลอดภัย เพื่อพัฒนางานด้านการรักษาความปลอดภัยให้ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกสภาวการณ์ ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยยึดหลัก “คุณธรรม นำการบริการ”

พันธกิจ (Mission)

  • ด้านลูกค้า : มุ่งมั่นสร้างความเชื่อมั่น เชื่อถือ และความพึงพอใจในระบบงานรักษาความปลอดภัย ตลอดจนมุ่งเน้นในความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นธรรมในวิชาชีพรักษาความปลอดภัย
  • ด้านการบริการ : มุ่งมั่นใส่ใจ เต็มใจในการให้บริการ รวมทั้งสามารถให้บริการงานที่ต่อเนื่องหรือเชื่อมโยงกับการรักษาความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ด้านการบริหารจัดการ : มุ่งมั่นและคิดค้นวิธีการ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการจัดระบบงานรักษาความปลอดภัย
  • ด้านบุคลากร : มุ่งมั่นในการคัดสรร และเลือกสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ ในงานด้านการรักษาความปลอดภัยโดยตรง ตลอดจนมุ่งเน้นการฝึกอบรม พัฒนา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ่มทักษะและพัฒนาขีดความสามรถของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานสากล

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  มีหน้าที่ปกป้อง  พิทักษ์  รักษา  ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างมิให้เกิดอันตรายและความเสียหาย  รวมทั้งการป้องกัน  แจ้งเตือน  การเกิดอัคคีภัย  การบุกรุกเข้าไปในสถานที่เขตหวงห้าม  ป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สิน  การปล้นทรัพย์  โดยเหตุการณ์ซึ่งหน้า  การก่ออาชญากรรมตลอดจนการแจ้งข่าวให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง  และป้องกันความเสียหายต่างในอันที่จะทำให้ผู้ว่าจ้างจะต้องสูญเสียผลประโยชน์