มาตรฐานต่างๆ

มาตรฐานการควบคุมดูแลจุดต่างๆของพื้นที่รับผิดชอบ

1. มีเจ้าหน้าที่สำหรับตรวจสอบยานพาหนะ และประจำอยู่ช่องทางเข้าออก
2. ตรวจสอบบุคคลและสิ่งของต่างๆ บนยานพาหนะ
3. ควบคุมยานพาหนะที่ผ่านเข้าออก และมีการทำบันทึกหลักฐานทุกครั้งที่ผ่าน
4. ควบคุมดูแลและสั่งการผ่านกล้องวงจรปิดทุกจุดภายในอาคาร และภายนอก

มาตรฐานในการควบคุมบุคคลภายใน-นอก

1. ตรวจเช็คบัตรประจำตัว
2. ประสานงานกับฝ่ายบุคคล  โดยมิให้พนักงานที่ถูกไล่ออก มีความประพฤติไม่ดีเข้ามาวุ่นวายในสถานที่ได้
3. สำรวจบัตรพนักงานที่หมดอายุ  ป้องกันพนักงานที่หมดสภาพการเป็นพนักงาน
4. จัดให้มีการบันทึกหลักฐานและรายชื่อ สำหรับบุคคลที่เข้ามาติดต่อกับบริษัท
5. มีการแลกบัตรผ่านกับบัตรประชาชนของบุคคลที่เข้ามาติดต่อ
6. จัดทำบัญชีควบคุมคนงานของผู้รับเหมา ที่มาทำงานในโครงการฯ พร้อมจัดเก็บข้อมูล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นหลักฐาน

มาตรฐานในการป้องกันอัคคีภัย

พนักงาน รปภ. ทุกคนจะได้รับการฝึกฝนให้มีความรู้และความชำนาญ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. รู้จักการดับเพลิงเบื้องต้น
2. รู้ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และดำเนินการเรื่องการอพยพหนีไฟภายในอาคารและสถานที่
3. ตรวจเช็คสภาพเครื่องดับเพลิงให้พร้อมใช้งานเสมอ
4. ศึกษาแผนผังของอาคารและบริเวณโดยรอบของสถานที่รักษาการณ์
5. สำรวจและรู้ถึงทรัพย์สินสำคัญที่ควรโยกย้ายออกเมื่อเกิดเหตุ

มาตรฐานในการจัดระบบจราจร

1. การใช้สัญญาณนกหวีด และสัญญาณมือ
2. การเรียกรถหยุด – เข้าที่จอด
3. การจัดระบบจราจรภายในพื้นที่รับผิดชอบ
4. การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ กรณีเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับจราจร

มาตรฐานในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

1. การควบคุมตัวผู้กระทำ ในกรณีเกิดเหตุซึ่งหน้า
2. การจับกุม และการตรวจค้น เบื้องต้น
3. การใช้กระบองและการใส่กุญแจมือ
4. การแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ ที่เกิดเหตุ