คุณสมบัติ เจ้าหน้าที่

คุณสมบัติทั่วไปของพนักงานรักษาความปลอดภัย “พิทักษ์ ท็อปการ์ด”

พนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณสมบัติที่ดี ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ-การได้ฝึกอบรมอย่างมีขั้นตอนและถูกต้องตามมาตรฐานสากลแล้ว-ยังมีข้อกำหนดทั้งในด้านคุณวุฒิ-วัยวุฒิ-บุคลิกภาพของบุคคลให้เหมาะสมกับงานด้วย-อีกทั้งมีการตรวจสอบประวัติอาชญากร สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้บุคคลที่รักในอาชีพ มีความซื่อสัตย์ ขยันขันแข็งอดทน อดกลั้น เพราะ“พิทักษ์ ท็อปการ์ด”-ตระหนักดีว่า เมื่อพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าไปประจำยังหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง-เพื่อให้บริการรักษาทรัพย์สินต่างๆ-แก่ผู้ว่าจ้างและจะต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ จึงคัดเลือกคนให้เข้ากับงานนั้นๆ คือ มีความรับผิดชอบสูง มีระเบียบวินัย และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี-มีประสิทธิภาพ-และคุณภาพตามที่ท่านต้องการ

1. ระดับผู้จัดการหน่วยเพศชาย วุฒิปริญญาตรี ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี สามารถพูดภาษาอังกฤษ อ่าน เขียนได้คล่องแคล่วเป็นอย่างดี
2. ระดับหัวหน้าแผนกเพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี  ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี สามารถพูดภาษาอังกฤษ อ่าน เขียนได้ดี
3. ระดับหัวหน้าชุดผลัดกลางวันและกลางคืน วุฒิปวช.-ปริญญาตรี ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี  สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
4. ระดับพนักงานรักษาความปลอดภัย วุฒิม.3-ม.6 ขึ้นไป
5. รปภ.ชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 20 – 40 ปี  ชายสูง 165 ซม.ขึ้นไป  หญิงสูง 160 ซม. ขึ้นไป  ร่างกายแข็งแรง ไม่อ้วนหรือผอมเกินไป
6. พนักงานทุกคนมีหลักฐานการสมัครงานครบถ้วน เช่น บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการเป็นทหาร วุฒิการศึกษา ฯลฯ
7. พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพรักษาความปลอดภัยจากบริษัทฯ เช่น ระเบียบวินัย การจราจร การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารโดยเครื่องมือที่ทันสมัย การป้องกันและการจับกุมคนร้าย วิชา ป้องกันตัวและระงับอัคคีภัย และเทคนิคการใช้อาวุธประจำกายของพนักงานรักษาความปลอดภัย
8. พนักงานทุกคนสามารถยื่นเอกสารผลการตรวจสอบประวัติจากกองทะเบียนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องประวัติอาชญากร ให้ผู้ว่าจ้างทราบทุกครั้ง
9. พนักงานทุกระดับของพิทักษ์ ท็อปการ์ดต้องมีบุคลิกดี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มีไหวพริบและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ อีกทั้งสามารถติดต่อสื่อสารแนะนำและประชาสัมพันธ์กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
10. พนักงานทุกระดับของพิทักษ์ ท็อปการ์ด ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด การพนัน และไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ โดยทุกคนจะมีใบรับรองแพทย์ชั้น1 ประกอบการทำงานทุกคน