ความรับผิดชอบ

ในกรณีทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย เกิดการสูญหายขึ้น เพราะถูกโจรกรรมโดยที่ปรากฏร่องรอยที่เห็นเด่นชัด หรือพนักงานรักษาความปลอดภัยบกพร่อง ในการปฏิบัติหน้าที่ บริษัท พิทักษ์ ท็อปการ์ด จำกัด ยินดีชดใช้ค่าเสียหายตามจำนวนของราคาทรัพย์สิน โดยไม่รวมกำไร แต่จำนวนเงินต้องไม่เกินตามที่สัญญาว่าจ้าง

บริษัท รักษาความปลอดภัย พิทักษ์ ท็อปการ์ด จำกัด จะรับผิดชอบในเหตุแห่งการสูญหาย อันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ที่เก็บไว้ในสถานที่ของผู้ว่าจ้างและการสูญหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของพนักงาน รปภ. เช่นละทิ้งหน้าที่ หรือหลับยามในขณะปฏิบัติหน้าที่ เมื่อเกิดการสูญหายของทรัพย์สิน ผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ทางบริษัท รักษาความปลอดภัย พิทักษ์ ท็อปการ์ด จำกัด ทราบในทันที หรืออย่างน้อยต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง

อนึ่ง สำหรับการเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สินซึ่งแม้นจะไม่เข้าข่ายความรับผิดชอบ บริษัท พิทักษ์ ท็อปการ์ด จำกัด ก็ยินดีที่จะให้บริการในเรื่องร้องทุกข์ ติดตามผลคดี  ประสานงานกับทางตำรวจท้องที่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น