การฝึกอบรม

 คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย “พิทักษ์ ท็อปการ์ด”

พนักงานของ “รักษาความปลอดภัย พิทักษ์ ท็อปการ์ด” ที่จะส่งเข้ารักษาการณ์ยังหน่วยงานของท่านจะต้องได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานของบริษัทฯ แล้วทุกนาย โดยบริษัทฯ มีขั้นตอนการฝึกอบรม ดังนี้

1. ก่อนเริ่มงาน
เมื่อผ่านการสรรหา ผ่านข้อกำหนดและสมัครงานแล้ว บริษัทฯ จะเรียกตัวทำการฝึกอบรม โดยเจ้าหน้าที่แผนกฝึกอบรมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญงาน มีประสบการณ์ตามหลักสูตรและขั้นตอนที่กำหนดอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5 วัน และส่งฝึกตามหน่วยงานต่างๆเพื่อเรียนรู้งานจริงอีกไม่ต่ำกว่า 21 วัน

2. ฝึกทบทวน
ทุกๆสัปดาห์ บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบประเมินผล ตรวจสอบการทำงานของพนักงานทุกหน่วยงาน หากพบว่าพนักงานคนใดในหน่วยงานปฏิบัติงานไม่มีคุณภาพ บกพร่องในหน้าที่ เฉื่อยชา บริษัทฯ จะเรียกเข้าอบรมทบทวนเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมทันที

3. ตามวงรอบ
บริษัทฯ จะเรียกพนักงานทุกนายฝึกทบทวนตามรอบเดือนๆละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพอยู่เสมอ

ตารางฝึกและอบรม รปภ.

ลำดับ เรื่อง หลักการปฏิบัติ
1 ฝึกและอบรม รปภ. เกี่ยวกับ มาตรฐานการปฏิบัติตัวทั่วไป เมื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงาน รปภ. เข้ารับการฝึกและอบรมเรื่องมารยาท รปภ. เข้ารับการฝึกและอบรมเรื่องระเบียบวินัย รปภ. เข้ารับการฝึกและอบรมเรื่องการสังเกตการณ์ รปภ. เข้ารับการฝึกและอบรมเรื่องฝึกท่าเดินและระเบียบแถว รปภ. เข้ารับการฝึกและอบรมเรื่องการช่วยชีวิตเบื้องต้น การอบรมเรื่องการเขียนรายงานประจำวัน
2 ฝึกและอบรม รปภ. เกี่ยวกับ มาตรฐานการปฏิบัติตัวทั่วไป เมื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงาน ฝึกการจับกุม ฝึกการต่อสู้ด้วยท่ามือเปล่า ฝึกการดับเพลิง ฝึกการใช้วิทยุสื่อสาร อบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและหน้าที่หลักของ รปภ.
3 ฝึกและอบรม รปภ. เกี่ยวกับ มาตรฐานการปฏิบัติตัวทั่วไป เมื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงาน การบริการลูกค้าที่เข้ามาติดต่อในหน่วยงานที่ประจำอยู่ การช่วยเหลือลูกค้า การจราจร มารยาทต่อลูกค้า
4 การประชาสัมพันธ์ระหว่าง รปภ. และ หน่วยงาน การบริการลูกค้าที่เข้ามาติดต่อในหน่วยงานที่ประจำอยู่ การช่วยเหลือลูกค้า การจราจร มารยาทต่อลูกค้า