กฏระเบียบต่างๆ

ระเบียบข้อปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานของบริษัท ฯ ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องยึดถือระเบียบการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ฯ โดยเคร่งครัดดังต่อไปนี้

– พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานอยู่เป็นพนักงานของบริษัท ฯ ต้องแต่งกายตามแบบฟอร์มของบริษัท ฯเท่านั้น
– มาปฏิบัติงานตรงตามเวลา ให้มาถึงหน่วยงานเวลา 17.50 น. และ 05.50 น. โดยพร้อม ณ ป้อมหน้า
– ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้น เข้มแข็ง อ้อนน้อม มีมารยาทงดงาม
– อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานตลอด 12 ชั่วโมง ห้ามออกไปนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
– ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของ หน.ชุด จนท.สายตรวจ และผู้บริหารโครงการ
– สามารถสับเปลี่ยนหน่วยงาน หรือ ทดแทนหน่วยงานอื่น ๆได้ ตามคำสั่งของ จนท.สายตรวจ
– ตรวจตราสังเกตการณ์ ดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง และลูกค้าให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
– ต้องแสดงความเคารพต่อ ผู้ว่าจ้าง นายจ้าง และลูกค้าที่ผ่านเข้า – ออก
– ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ห้ามหลับยามโดยเด็ดขาด
– ห้ามดื่มสุราของมืนเมาในขณะปฏิบัติหน้าที่ และในหน่วยงาน หรืออยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมปฏิบัติงาน
– ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในหน่วยงาน
– ห้ามเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมายทุกชนิด หรือเป็นผู้ค้าจำหน่าย
– ห้ามนำบุคคลภายนอก หรือญาติ เข้ามาบริเวณป้อมยาม รปภ.โดยเด็ดขาด
– ห้ามทะเลาะวิวาท ยุยงส่งเสริม และสร้างความแตกแยกในหมู่ พนักงาน รปภ.ด้วยกัน
– ห้ามขาดงานโดยไม่ได้ลาล่วงหน้า (หากขาดเกิน 3 วัน พ้นสภาพการเป็นพนักงาน)
– ห้ามให้ผู้อื่นที่มิใช่ รปภ. มาปฏิบัติหน้าที่แทน รปภ.
– ให้เขียนรายงานเหตุการณ์ประจำวันอย่าละเอียดทุกวันตามความเป็นจริง
– ให้ปฏิบัติตามระเบียบการตรวจสอบยานพาหนะหรือบุคคล เข้า – ออก ในหน่วยงานนั้นๆ หมายถึงการสอบถาม แลกบัตร ติดตามยานพาหนะและบุคคล
– ให้ดูแลรักษาความสะอาดป้อมยามให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา
– ห้ามละทิ้งจุดที่ตัวเองได้รับมอบหมายให้ดูแลโดยเด็ดขาด
– การลาเร่งด่วนต้องแจ้งหัวหน้าชุดหรือสายตรวจก่อนล่วงหน้าเข้าเวรอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
– รปภ.ต้องไม่แสดงกิริยาต่อต้านกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา ลูกค้า และผู้บริหารโครงการเด็ดขาด
– การขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาจะมีโทษสูงสุดต้องเข้ามารายงานตัวที่สำนักงานของบริษัทก่อนในโอกาสแรก